Nieuws

Home » Nieuws

Eindejaarstips 2020

in Nieuws

Eindejaarstips 2020 voor particulieren

 1. Contante giften nog één keer aftrekbaar

Om fraude te bestrijden zijn contante giften vanaf 1 januari 2021 niet langer fiscaal aftrekbaar. Steunt u jaarlijks goede doelen door middel van contante giften, houd hier dan rekening mee. Om de giften in aanmerking te laten komen voor aftrek kunt u ze beter overmaken via uw bankrekening.

 1. Overdrachtsbelasting eigen woning voor kopers tussen de 18 en 35

Het kan voordelig zijn om in bepaalde gevallen de aanschaf van een woning uit te stellen tot 2021. Vanaf 1 januari 2021 betalen kopers tussen de 18 en 35 jaar namelijk eenmalig geen overdrachtsbelasting bij het aankopen van een woning. Hierbij is het wel vereist dat ze zelf deze woning gaan betrekken. Verder is deze vrijstelling vanaf 1 april 2021 niet van toepassing voor woningen van meer dan € 400.000. Is het aangeschafte huis duurder dan € 400.000, dan betaalt de koper 2% overdrachtsbelasting over het hele bedrag.

Kopers van 35 jaar of ouder betalen in 2021 2% overdrachtsbelasting over de koopsom van de woning. Ook in dit geval is het een vereiste dat kopers de woning zelf betrekken. Doen ze dit niet, dan betalen ze 8% overdrachtsbelasting.

De vrijstelling van overdrachtsbelasting is persoonsgebonden. Als van een stel één persoon jonger is dan 35 jaar en één persoon ouder is dan 35 jaar, dan betaalt de persoon jonger dan 35 jaar geen overdrachtsbelasting over zijn of haar deel. De persoon ouder dan 35 jaar betaalt 2% overdrachtsbelasting over zijn of haar deel.

 1. Overdrachtsbelasting beleggings- of vakantiewoning

Overweegt u het aanschaffen van een woning die niet als eigen woning zal worden benut, dan dient u rekening te houden met een stijging van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021. Voor woningen die niet als hoofdverblijf dienen wordt met ingang van 1 januari 2021 het  overdrachtsbelastingtarief verhoogd van 2% naar 8%. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor beleggings- en vakantiewoningen.

 1. Vrijstelling groene beleggingen

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in milieubescherming. Voor groene beleggingen is in box 3 een vrijstelling van toepassing. Doet u aangifte zonder fiscale partner, dan is de vrijstelling € 59.477. Doet u aangifte met een fiscale partner, dan is de totale vrijstelling € 118.954.

Als de waarde van uw groene beleggingen lager is dan de vrijstelling, hoeft u over de groene beleggingen in box 3 geen belasting te betalen.

Daarnaast is er voor groene beleggingen een extra heffingskorting van toepassing ter grootte van 0,7%. Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door deze korting betaalt u minder belasting en premies.

Hier vindt u een overzicht van fondsen die worden aangemerkt als een groene belegging:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overzicht_fonds_belegging_belastingvoordeel_ib2001z2pl.pdf

 1. Verminder uw box-3-vermogen

Beschikt u per 1 januari 2021 in box 3 over meer dan € 50.000, dan moet u hierover belasting betalen. Heeft u een fiscale partner, dan is een vermogen van € 100.000 de drempel voor de box-3-heffing. Er zijn mogelijkheden om deze heffing te beperken. Overweegt u bijvoorbeeld een grote uitgave te doen, dan is het aan te raden om dit voor 1 januari te doen. Een andere manier om het box-3-vermogen te beperken is het voldoen van openstaande belastingaanslagen of het aanvragen van een voorlopige aanslag over 2019 of 2020. Ook zou u een schenking kunnen doen. Meer informatie over het doen van schenkingen vindt u in het volgende tekstblok.

 1. Vrijgestelde schenkingen

U kunt door middel van een schenking uw belastbare vermogen in box 3 verminderen. Dit belastbare vermogen wordt jaarlijks vastgesteld op 1 januari. Wilt u voor 1 januari nog een schenking doen, dan kunt u mogelijk gebruik maken van een vrijstelling.

Als ouder kunt u jaarlijks een vrijgesteld bedrag schenken aan uw kinderen. In 2020 is dit een bedrag van € 5.515. Daarnaast kunt u eenmalig een grotere schenking doen aan uw kinderen. Dit is in 2020 een bedrag van € 26.457. Voor deze grotere schenking is het een vereiste dat uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Is de schenking aan uw kinderen bedoeld voor een studie, dan is eenmalig een bedrag van € 55.114 vrijgesteld. Is de schenking bedoeld voor het aankopen van een eigen woning, het aflossen van een eigenwoningschuld of het financieren van een verbouwing, dan is eenmalig een bedrag van € 103.643 vrijgesteld.

Een ieder ander dan uw eigen kind kunt u in 2020 onbelast een bedrag van € 2.208 schenken.

 1. Maak scholingskosten vóór 2022

Volgt u een opleiding voor uw werk, dan mag u daarvoor de studiekosten aftrekken. De voorwaarden hiervoor zijn wel dat u geen studiefinanciering ontvangt, dat de studie een leertraject is en dat deze gericht is op uw huidige dan wel uw toekomstige beroep. Alleen de noodzakelijke kosten zijn aftrekbaar. Hierbij kunt u denken aan les-, examengeld en leermiddelen. Het drempelbedrag is € 250. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 15.000.

Wanneer u een werk gerelateerde studie wilt volgen is het aan te raden om hiermee te beginnen in 2020 of in 2021. De aftrekpost voor studiekosten vervalt namelijk in 2022.

 1. Betaal hypotheekrente vooruit

Aangezien het aftrektarief van de hypotheekrente jaarlijks daalt, doet u er mogelijk verstandig aan om hypotheekrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 46%. In 2021 bedraagt de hypotheekrenteaftrek 43%. Dit percentage wordt in de komende jaren verder verlaagd. In 2022 bedraagt de hypotheekrenteaftrek 40% en vanaf 2023 bedraagt deze 37,05%. Let op: De aftrek van vooruitbetaalde hypotheekrente is gelimiteerd. U mag in 2020 voor maximaal zes maand aan vooruitbetaalde hypotheekrente in aftrek brengen.

 

Eindejaarstips 2020 voor ondernemers met een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een maatschap

 1. Overdrachtsbelasting bedrijfspand

Het overdrachtsbelastingtarief op bedrijfspanden wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%. Schaft u voor 1 januari 2021 een bedrijfspand aan, dan bespaart u hiermee dus 2% overdrachtsbelasting. Houd er rekening mee dat de overdrachtsbelasting niet aftrekbaar is als kosten van de onderneming. De overdrachtsbelasting dient u op te tellen bij de boekwaarde van het pand. Vervolgens kunt u hierover afschrijven. Let op: Is de aankoop van het bedrijfspand belast met btw, dan is er mogelijk een vrijstelling van de omzetbelasting van toepassing.

 1. Meewerkaftrek fiscale partner

Heeft uw fiscale partner in 2020 meegewerkt in uw bedrijf, zonder hiervoor een vergoeding van meer dan € 5.000 te ontvangen? Dan is mogelijk de meewerkaftrek van toepassing. Hiervoor is het wel vereist dat u voldoet aan het urencriterium.

Wanneer uw partner tussen de 525 en 875 uur heeft gewerkt voor uw bedrijf, dan bedraagt de meewerkaftrek 1,25% van de winst. Heeft uw partner tussen de 875 en de 1.225 uur meegewerkt, dan is de aftrek 2%. Ligt het aantal meegewerkte uren tussen de 1.225 en de 1.750, dan is de aftrek 3%. Bij meer dan 1.750 meegewerkte uren is de aftrek 4% van de winst. Op verzoek van de Belastingdienst moet u het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.

U dient de arbeidsbeloning ook daadwerkelijk aan uw partner over te maken. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar een bank- of girorekening die op naam van de partner staat.

 1. Benut de resterende ruimte in de vrije ruimte van de WKR

Door gebruik te maken van de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen verstrekken aan uw werknemers. Ook kunt u zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben, zoals bijvoorbeeld gereedschap, een kerstpakket of een sportabonnement.

Vanwege de coronacrisis is in 2020 de vrije ruimte over de eerste € 400.000 verhoogd van 1,7% naar 3%. Daarom kan het voordelig zijn om dit jaar meer vergoedingen te verstrekken binnen de vrije ruimte. Een voorwaarde is wel dat de vergoedingen voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Echter, dit geldt niet voor vergoedingen tot een maximum van € 2.400 per werknemer per jaar.

 1. Maak gebruik van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Om werkgevers te stimuleren om te investeren wordt per 1 januari 2021 een tijdelijk fiscale investeringssubsidie ingevoerd, de zogenaamde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze subsidie wordt toegekend in de vorm van een afdrachtsvermindering op de loonheffing.

De BIK vormt een aanvulling op de reeds bestaande investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen. Het is dus mogelijk om de BIK aan te vragen in combinatie met een of meerdere andere investeringsregelingen.

De BIK is van toepassing op investeringen waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020 en voor 31 december 2020. Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro kan 3,9% van de investering op de loonheffing in mindering worden gebracht. Voor investeringen van meer dan vijf miljoen euro bedraagt dit 1,8%.

 1. Maak gebruik van willekeurige afschrijving

Startende ondernemers mogen in 2020 tot een bedrag van maximaal € 323.544 willekeurig afschrijven op investeringen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de startersaftrek. Door deze willekeurige afschrijving kunt u de winst van uw onderneming verlagen.

 1. Verlaag uw voorlopige aanslag

Verwacht u door de coronacrisis in 2020 op een lagere winst uit te komen dan voorgaande jaren? Dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting naar beneden bij te stellen.

 1. Vraag uitstel van betaling aan in verband met de coronacrisis

In verband met de coronacrisis kunt u tot 1 april 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de belastingschulden van uw onderneming. Heeft u al uitstel gekregen, dan kunt u verzoeken om dit uitstel te verlengen tot 1 april 2021. Voor het terugbetalen van de openstaande belastingbedragen heeft het kabinet een speciale regeling opgezet. De aflossing van de belastingschuld heeft als aanvangsdatum 1 juli 2021. Deze aflossingen kunnen worden uitgespreid over een periode van 36 maanden. Heeft u langer de tijd nodig, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

 1. Verreken uw verliezen

Maakt uw onderneming in 2020 een verlies? Dan kunt u mogelijk dit verlies verrekenen met voorgaande of toekomstige boekjaren. Een verlies uit Box 1 kunt u verrekenen met positieve inkomsten in box 1 uit de drie voorafgaande jaren. Dit heet achterwaartse verliesverrekening. Deze verrekening vindt over het algemeen automatisch plaats. Het verlies in 2020 kunt u dus verrekenen met de winsten van 2017, 2018 en 2019. Het resterende verlies kunt u verrekenen met positieve inkomsten in box 1 uit de negen volgende jaren.

 1. Schaf dit jaar een elektrische auto aan

Wanneer u van plan bent om een elektrische auto aan te schaffen doet u er goed aan dit in 2020 te doen. In 2020 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik namelijk nog 8% voor auto’s met een waarde van € 45.000 of minder. In 2021 stijgt dit tarief naar 12%. Bovendien wordt het maximumbedrag van € 45.000 verlaagd naar € 40.000. Boven dit maximumbedrag is de standaardbijtelling van 22% van toepassing.

Schaft u de auto nog in 2020 aan, dan mag u gedurende zestig maanden de huidige bijtellingspercentages hanteren. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van eerste toelating.

 1. Bereid u voor op de Brexit

De precieze gevolgen van de Brexit zijn vooralsnog onduidelijk. Wanneer u veel zaken doet met het Verenigd Koninkrijk is het wel raadzaam om op verschillende vlakken voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo dient rekening te worden gehouden met het feit dat douaneaangiften onderdeel worden van de handel met het Verenigd Koninkrijk. Ook verandert er het nodige voor uw btw-administratie. Momenteel zijn inzake de handel met het Verenigd Koninkrijk de regels voor intracommunautaire regels van toepassing. Na de Brexit is hier geen sprake meer van. Bij het importeren van producten dient dan mogelijk aan de grens invoer-btw te worden betaald. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen zullen moeten worden afgewacht om duidelijkheid te krijgen inzake de precieze fiscale gevolgen.

 

Eindejaarstips 2020 voor ondernemers met een besloten of een naamloze vennootschap

 1. Overdrachtsbelasting bedrijfspand

Het overdrachtsbelastingtarief op bedrijfspanden wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%. Schaft u voor 1 januari 2021 een bedrijfspand aan, dan bespaart u hiermee dus 2% overdrachtsbelasting. Houd er rekening mee dat de overdrachtsbelasting niet aftrekbaar is als kosten van de onderneming. De overdrachtsbelasting dient u op te tellen bij de boekwaarde van de pand. Vervolgens kunt u hierover afschrijven. Let op: Is de aankoop van het bedrijfspand belast met btw, dan is er mogelijk een vrijstelling van de overdrachtsbelasting van toepassing.

 1. Let op met het lenen van uw besloten vennootschap

Schulden van een DGA en diens partner aan de eigen BV worden vanaf 2023 belast in box 2, voor zover deze hoger zijn dan € 500.000. Er bestaat een uitzondering voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden. Heeft u als DGA een schuld aan uw eigen BV van meer dan € 500.000, dan kan het verstandig zijn om nu al te beginnen met het afbouwen van deze lening. Beoordeel ook of het werkelijk noodzakelijk is om nieuwe leningen af te sluiten met uw BV.

 1. Tref een voorziening

In 2020 bedraagt de vennootschapsbelasting 16,5% over winsten tot € 200.000. Bij winsten van meer dan € 200.000 bedraagt de vennootschapsbelasting 25%. In 2021 bedraagt de vennootschapsbelasting 15% over winsten tot € 245.000. Bij hogere winsten bedraagt het belastingtarief 25%. Vanwege de lagere belasting in 2021 kan het voordelig zijn om in 2020 een voorziening te treffen, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoudskosten. Deze voorziening kunt u dan in 2021 laten vrijvallen.

 1. Benut de resterende ruimte in de vrije ruimte van de WKR

Door gebruik te maken van de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen verstrekken aan uw werknemers. Ook kunt u zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben, zoals bijvoorbeeld gereedschap, een kerstpakket of een sportabonnement.

Vanwege de coronacrisis is in 2020 de vrije ruimte over de eerste € 400.000 verhoogd van 1,7% naar 3%. Daarom kan het voordelig zijn om dit jaar meer vergoedingen te verstrekken binnen de vrije ruimte. Een voorwaarde is wel dat de vergoedingen voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Echter, dit geldt niet voor vergoedingen tot een maximum van € 2.400 per werknemer per jaar.

 1. Maak gebruik van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Om werkgevers te stimuleren om te investeren wordt per 1 januari 2021 een tijdelijk fiscale investeringssubsidie ingevoerd, de zogenaamde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze subsidie wordt toegekend in de vorm van een afdrachtsvermindering op de loonheffing.

De BIK vormt een aanvulling op de reeds bestaande investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen. Het is dus mogelijk om de BIK aan te vragen in combinatie met een of meerdere andere investeringsregelingen.

De BIK is van toepassing op investeringen waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020 en voor 31 december 2022. Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro kan 3,9% van de investering op de loonheffing in mindering worden gebracht. Voor investeringen van meer dan vijf miljoen euro bedraagt dit 1,8%.

 1. Vraag uitstel van betaling aan in verband met de coronacrisis

In verband met de coronacrisis kunt u tot 1 april 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de belastingschulden van uw BV. Heeft u al uitstel gekregen, dan kunt u verzoeken om dit uitstel te verlengen tot 1 april 2021. Voor het terugbetalen van de openstaande belastingbedragen heeft het kabinet een speciale regeling opgezet. De aflossing van de belastingschuld heeft als aanvangsdatum 1 juli 2021. Deze aflossingen kunnen worden uitgespreid over een periode van 36 maanden. Heeft u langer de tijd nodig, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

 1. Verlaging gebruikelijk loon

Heeft u als gevolg van de coronacrisis te kampen met een omzetdaling? Dan kunt u het gebruikelijk loon in 2020 lager vaststellen. Hiervoor hoeft u niet de Belastingdienst om toestemming te vragen. Wel moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
 • Als uw omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, past u onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

 

Het toe te passen gebruikelijk loon kunt u als volgt vaststellen:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

 1. Verlaag uw voorlopige aanslag

Maakt u door de coronacrisis in 2020 een lagere winst? Dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting naar beneden bij te stellen.

 1. Maak gebruik van de innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. De winsten die voortvloeien uit uw innovatieve activiteiten vallen onder een lager vennootschaps-belastingtarief. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 7% in 2020. Dit tarief wordt in 2020 verhoogd naar 9%. Let op: Verliezen uit uw innovatieve activiteiten zijn aftrekbaar en te verrekenen tegen het gangbare tarief van de vennootschapsbelasting. Deze verliezen vallen dus niet onder het lagere tarief van de innovatiebox.

 1. Keer dividend uit in 2020

Wanneer uw BV dividend uitkeert aan u als aanmerkelijkbelanghouder, dan is het aan raden om dit nog in 2020 te doen. In 2020 wordt dividend belast tegen een tarief van 26,25%. In 2021 bedraagt dit tarief 26,9%. Bij een dividenduitkering van € 50.000 komt dit neer op een voordeel van € 325. Wees wel verdacht op het feit dat een dividenduitkering mogelijk gevolgen kan hebben voor uw NOW-subsidie. Voor de NOW geldt de voorwaarde dat er geen dividend of bonus mag worden uitgekeerd aan de aanmerkelijkbelanghouder.

 1. Verreken uw verliezen

Maakt uw onderneming over 2020 een verlies, dan kunt u dit verrekenen met de winst van 2019 of met de winsten van de jaren 2021 tot en met 2026. Let op: Tot en met 2018 was de periode voor voorwaartse verliesverrekening nog negen jaren. In het kader van een overgangsregeling blijven verliezen uit jaren vóór 2013 maximaal negen jaar verrekenbaar.

 1. Schaf dit jaar een elektrische auto aan

Wanneer u van plan bent om een elektrische auto aan te schaffen doet u er goed aan dit in 2020 te doen. In 2020 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik namelijk nog 8% voor auto’s met een waarde van € 45.000 of minder. In 2021 stijgt dit tarief naar 12%. Bovendien wordt het maximumbedrag van € 45.000 verlaagd naar € 40.000. Boven dit maximumbedrag is de standaardbijtelling van 22% van kracht.

Schaft u de auto nog in 2020 aan, dan mag u gedurende zestig maanden de huidige bijtellingspercentages hanteren. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van eerste toelating.

 1. Bereid u voor op de Brexit

De precieze gevolgen van de Brexit zijn vooralsnog onduidelijk. Wanneer u veel zaken doet met het Verenigd Koninkrijk is het wel raadzaam om op verschillende vlakken voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo dient rekening te worden gehouden met het feit dat douaneaangiften onderdeel worden van de handel met het Verenigd Koninkrijk. Ook verandert er het nodige voor uw btw-administratie. Momenteel zijn inzake de handel met het Verenigd Koninkrijk de regels voor intracommunautaire regels van toepassing. Na de Brexit is hier geen sprake meer van. Bij het importeren van producten dient dan mogelijk aan de grens invoer-btw te worden betaald. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen zullen moeten worden afgewacht om duidelijkheid te krijgen inzake de precieze fiscale gevolgen.

 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid.

Geraadpleegde bronnen:

RB Eindejaarstips 2020

https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/fiscale-eindejaarstips-2020

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/afschrijving/willekeurige_afschrijving/startende_ondernemer

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/werkkostenregeling-wkr

https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/nieuws/wanneer-is–2400-in-de-vrije-ruimte-niet-redelijk.html

https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2020/september/prinsjesdagspecial-2020/

https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-mkb/overige-publicaties/nba-eindejaarstips-2020_web2.pdf

https://www.nn.nl/Financien/eindejaarstips/Alleeindejaarstips/

 

 

SLIM-Regeling

in Nieuws

SLIM-regeling

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen (SLIM-subsidie). De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking.
De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.
De subsidie beoogt het verstreken van de leercultuur in het MKB. Hoe hoger het kennisniveau van je werknemers des te beter het product dat je maakt.

Waarvoor kan ik de subsidie krijgen?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:
1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 24.999,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) zijn.
Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen.
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% voor alle overige kosten.
Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bron: slimregeling.nl / leap.nl

Aanvullend geboorteverlof

in Nieuws

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. We hebben alles hierover op een rij gezet.

Wat is het aanvullend geboorteverlof?

Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Als partner krijgt u dan een uitkering van 70% van uw dagloon. Er geldt een maximumdagloon. U neemt het op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

De voorwaarden

U kunt alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als voor u geldt:

 • U bent in dienst bij een werkgever.
 • U heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer uw werkweek.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • U neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
 • U bent de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
  • U bent getrouwd met de moeder van het kind.
  • U bent geregistreerde partner van de moeder van het kind.
  • U woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en u deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.
 • U erkent het kind.

Wie kan geen aanvullend geboorteverlof opnemen?

U kunt geen aanvullend geboorteverlof opnemen als u:

 • werkloos bent;
 • vrijwillig verzekerd bent;
 • werkt als zelfstandige.

Heeft u gedeeltelijk een WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of Ziektewet-uitkering en werkt u gedeeltelijk in loondienst? Dan kunt u aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat u in loondienst bent. Houd er wel rekening dat de plichten die bij uw uitkering horen, blijven gelden tijdens het aanvullend geboorteverlof.

U krijgt een tweeling of een meerling

Als u een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het aanvullend geboorteverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind: 70% van uw dagloon. Ook de duur van het verlof is gelijk: minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Uw dienstverband eindigt tijdens het aanvullend geboorteverlof

Heeft u een nieuwe werkgever? Dan kunt u verlof dat u nog niet heeft opgenomen, alsnog opnemen bij uw nieuwe werkgever. Uw uitkering blijft dan gelijk. U overlegt dit zelf met uw nieuwe werkgever.

Hoe berekent het UWV het dagloon?

Het aanvullend geboorteverlof is 70% van uw dagloon. Het UWV bepaalt dit dagloon op de volgende manier:

 • We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Als u per 4 weken betaald krijgt, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.
 • Vanaf die datum kijken we 1 jaar terug. We bekijken wat uw sv-loon in dat jaar was.
 • Het sv-loon delen we door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Bent u korter dan een jaar in dienst? Dan delen we het sv-loon door het aantal dagen dat u betaald kreeg. De uitkomst hiervan is uw dagloon.

De uitkering van het aanvullend verlof is 70% van uw dagloon. Er geldt een maximumdagloon van € 219,28. De uitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan dit bedrag.

Bron UWV

Fiscale investeringsregelingen en Vamil

in Nieuws

U kunt als ondernemer financieel voordeel behalen met een aantal investeringsregelingen.

Er zijn 3 soorten investeringsaftrek en er is de VAMIL-regeling.
De soorten investeringsaftrek zijn:

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 2. Energie-investeringsaftrek
 3. Milieu-investeringsaftrek

Kiest u voor energie-investeringsaftrek dan komt u niet in aanmerking milieu-investeringsaftrek diezelfde bedrijfsmiddelen.
De milieu-investeringsaftrek kan vaak gecombineerd worden met de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Om in 2020 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 323.544 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

 

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

 

Bron: Belastingdienst

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2018 is de aftrek 54,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Voor 2019 en 2020 is de aftrek 45%.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

 • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
 • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Bron: Belastingdienst

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

MIA

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/2020?type=all

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Bron: Belastingdienst

 

Subsidie- en financieringswijzer RVO

in Nieuws

De subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een breed aanbod aan subsidie- en financieringsregelingen van diverse ministeries en de Europese Unie. De subsidie- en financieringswijzer is een handig hulpmiddel om de weg te vinden in het aanbod van subsidie- en financieringsmogelijkheden:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer

Covid-19 Financiële regelingen

in Covid-19, Nieuws

Covid-19 Noodpakket 2 (per 1 juni tot 30 september)

Van 1 juni tot 30 september 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van kracht. Het tweede pakket sluit beter aan bij wat ondernemers tot eind september nodig hebben. Zo is er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo zijn in aangepaste vorm verlengd.
Het kabinet heeft ongeveer 17,5 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket dat ondernemers moet helpen de periode tot 1 oktober door te komen. Nu we niet meer in de uitbraakfase, maar in de overgangsfase van de coronacrisis zitten, was aanpassing van het regelingenpakket nodig. Waar bij noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten.Nog altijd is het doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar niet alle ontslagen en faillissementen kunnen voorkomen worden. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie, aldus het kabinet.Dit zijn de aanpassingen uit het tweede steunpakket:

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking kwamen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is 1 miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf eind juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan hier.

Tozo 1.0 wordt Tozo 2.0 en geldt tot eind september

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot 1 oktober. De verlengde regeling heet Tozo 2.0. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2.0 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2.0 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1.0 en 2.0 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2.0 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1.0 gold deze partnertoets niet.
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2.0 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september. Aanvragen kan sinds 1 juni via de woongemeente.

NOW wordt verlengd, regels ontslagboete aangepast

Ook de NOW wordt vervolgd, deze kun je over de periode juni, juli, augustus en september 2020 aanvragen. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

 • De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
 • Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Loopbaanadviseurs helpen deelnemers met advies gericht op kansen in de arbeidsmarkt. Dit programma staat ook open voor flexwerkers en zzp’ers. De wervingscampagne zal via diverse partijen lopen.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.
 • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. De versoepeling geldt in elk geval tot 1 oktober. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers lopen door

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Daarover lees je meer op onze regelingenpagina.

Meer geld voor COL

Vanwege het groot aantal aanvragen is 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Onder meer startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen deze kredietregeling aanvragen via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS). Het gaat om bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder voorwaarden open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ingehouden winsten. Om in aanmerking te komen mogen bedrijven geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte rekening-courantverhouding.

Flexwerkersregeling

De nieuwe TOFA-regeling voor flexwerkers staat open bij het UWV. Deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten biedt flexwerkers die in aanmerking komen een maandelijkse tegemoetkoming van 550 euro bruto over de maanden maart, april en mei 2020. Dat bedrag wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. Om aanspraak te maken moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier meer over de TOFA-regeling

Bron: KVK

Subsidies

in Nieuws

Subsidies

Voor diverse investeringen of projecten is het mogelijk een subsidie te verwerven. Hieronder vindt u een overzicht van enkele subsidiemogelijkheden in de categorie:

 


Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Categorie: Onderwijs en ontwikkeling

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie)

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen (SLIM-subsidie).
U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor:
• Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf).
• Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool).
• Een praktijkleerplaats binnen uw bedrijf voor (delen van) een mbo-opleiding voor volwassenen.

Wanneer komt u in aanmerking?
U kunt SLIM-subsidie aanvragen als:
• mkb-onderneming
• samenwerkingsverband in het mkb
• grootbedrijf uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Bekijk vóór uw aanvraag de aanvraagcriteria voor de SLIM-subsidie.
Mkb-ondernemingen kunnen SLIM-subsidie aanvragen van 1 september 2020 tot 30 september 2020 om 17:00 uur.

WBSO: fiscale regeling voor research en development
Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor R&D (Research & Development) willen verlagen.

Subsidieregeling mkb-werkplaatsen (vanaf 1 november 2020)
Subsidie voor onderwijsinstellingen om mkb’ers te helpen met hun digitaliseringsvraagstukken.

Subsidieregeling Praktijkleren (vanaf 2 juni 2020)
Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.
Financiering:

Horizon 2020: Nanotechnologie (NMPB)
Financiering voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen in nanotechnologie, biotechnologie, geavanceerde materialen, productie en processen.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Garantstelling voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO geeft banken een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.
Internationaal:

Horizon 2020: ICT
Subsidie voor internationale R&D in ICT op topniveau, voor uitdagingen als 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur.

Brexit-vouchers
Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die, vanwege Brexit, advies willen over alternatieve markten. Niet voor BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer. Aan de inhoud van alle webpagina’s van Smit accountantskantoor is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Radboud Universiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

 

Categorie: Energie

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner
Subsidie voor eigenaar én bewoner (SEEH) die minimaal 2 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
Subsidie voor VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen die energiebesparende isolatiemaatregelen nemen.

Horizon 2020: Energie
Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar veilige, schone en efficiënte energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan.

Hernieuwbare Energie
Subsidie voor ondernemers met vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie tegen minder kosten.

Categorie: Agrarisch en natuurbeheer

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020
Voorschot voor aanvragers van GLB-subsidies van de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling om periode te overbruggen.

Vergroeningsbetaling 2020
Extra betaling per hectare voor landbouwers die bijdragen aan het behoud van milieu en natuur.

Overmacht GLB-subsidies
Agrariërs die door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen een
beroep doen op overmacht.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
Jaarlijkse subsidie voor agrarische collectieven, die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
Heeft u een goedgekeurde aanvraag van voor 1 januari 2016 voor de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-a)? Dan kunt u 6 jaar lang elk jaar een betaling krijgen.

Graasdierpremie 2020
Premie voor landbouwers voor het laten grazen van schapen en vrouwelijke vleesrunderen op niet-subsidiabele landbouwgrond.

POP3: Subsidie jonge landbouwers
Subsidie voor landbouwers onder 41 jaar die bij een bedrijfsovername duurzaam willen investeren.

Extra betaling jonge landbouwers 2020
Extra betaling als GLB-steun voor jonge landbouwers, bovenop de basis- en de vergroeningsbetaling.

Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)
Borgstelling voor agrarische ondernemers om een lening bij een bank te verkrijgen. De omzet komt voor het grootste deel uit de primaire landbouw.

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers
Tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus. Met de financiële steun krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

Categorie: Natuur en milieu

MIA en Vamil

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst.

SDE: Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers
Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.

Regeling groenprojecten

Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.

Horizon 2020: Bio-economie
Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw en bosbouw, maritieme en bio-economie.

Categorie: Startende ondernemers

Extra fiscaal voordeel voor start-ups
Belastingvoordeel voor start-ups met een S&O-verklaring (WBSO) op basis van de gebruikelijkloonregeling en aandelenoptieregeling.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

Categorie: Auto

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)
Bent u een particulier en koopt of leaset u op of na 4 juni 2020 een volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De subsidieregeling is voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische personenauto’s.
Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt of leaset). U komt eenmalig in aanmerking voor subsidie als wordt voldaan aan de voorwaarden. De subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025, tenzij het budget eerder op is.

Bron: RVO