Nieuws

Home » Nieuws

SLIM-Regeling

in Nieuws

SLIM-regeling

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen (SLIM-subsidie). De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Daarnaast komen werkgevers uit het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie ook in aanmerking.
De SLIM-subsidie bestaat uit twee verschillende subsidiemogelijkheden: een mogelijkheid voor individuele aanvragers en een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden.
De subsidie beoogt het verstreken van de leercultuur in het MKB. Hoe hoger het kennisniveau van je werknemers des te beter het product dat je maakt.

Waarvoor kan ik de subsidie krijgen?

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:
1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor de werknemers in de onderneming;
3. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Voor individuele subsidieaanvragers is de maximale subsidiehoogte € 24.999,-. Het kleinbedrijf kan 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) zijn.
Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag in aanmerking te komen.
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn interne loonkosten en externe kosten, die gemaakt worden ter uitvoering van het traject. Bovenop deze kosten komt een vaste opslag van 15% voor alle overige kosten.
Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bron: slimregeling.nl / leap.nl

Aanvullend geboorteverlof

in Nieuws

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. We hebben alles hierover op een rij gezet.

Wat is het aanvullend geboorteverlof?

Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Als partner krijgt u dan een uitkering van 70% van uw dagloon. Er geldt een maximumdagloon. U neemt het op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

De voorwaarden

U kunt alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als voor u geldt:

 • U bent in dienst bij een werkgever.
 • U heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer uw werkweek.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • U neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
 • U bent de partner van de moeder van het kind als 1 van de volgende situaties voor u geldt:
  • U bent getrouwd met de moeder van het kind.
  • U bent geregistreerde partner van de moeder van het kind.
  • U woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en u deelt alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden.
 • U erkent het kind.

Wie kan geen aanvullend geboorteverlof opnemen?

U kunt geen aanvullend geboorteverlof opnemen als u:

 • werkloos bent;
 • vrijwillig verzekerd bent;
 • werkt als zelfstandige.

Heeft u gedeeltelijk een WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of Ziektewet-uitkering en werkt u gedeeltelijk in loondienst? Dan kunt u aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat u in loondienst bent. Houd er wel rekening dat de plichten die bij uw uitkering horen, blijven gelden tijdens het aanvullend geboorteverlof.

U krijgt een tweeling of een meerling

Als u een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het aanvullend geboorteverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind: 70% van uw dagloon. Ook de duur van het verlof is gelijk: minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Uw dienstverband eindigt tijdens het aanvullend geboorteverlof

Heeft u een nieuwe werkgever? Dan kunt u verlof dat u nog niet heeft opgenomen, alsnog opnemen bij uw nieuwe werkgever. Uw uitkering blijft dan gelijk. U overlegt dit zelf met uw nieuwe werkgever.

Hoe berekent het UWV het dagloon?

Het aanvullend geboorteverlof is 70% van uw dagloon. Het UWV bepaalt dit dagloon op de volgende manier:

 • We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Als u per 4 weken betaald krijgt, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.
 • Vanaf die datum kijken we 1 jaar terug. We bekijken wat uw sv-loon in dat jaar was.
 • Het sv-loon delen we door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Bent u korter dan een jaar in dienst? Dan delen we het sv-loon door het aantal dagen dat u betaald kreeg. De uitkomst hiervan is uw dagloon.

De uitkering van het aanvullend verlof is 70% van uw dagloon. Er geldt een maximumdagloon van € 219,28. De uitkering die u krijgt is daarom nooit hoger dan dit bedrag.

Bron UWV

Fiscale investeringsregelingen en Vamil

in Nieuws

U kunt als ondernemer financieel voordeel behalen met een aantal investeringsregelingen.

Er zijn 3 soorten investeringsaftrek en er is de VAMIL-regeling.
De soorten investeringsaftrek zijn:

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 2. Energie-investeringsaftrek
 3. Milieu-investeringsaftrek

Kiest u voor energie-investeringsaftrek dan komt u niet in aanmerking milieu-investeringsaftrek diezelfde bedrijfsmiddelen.
De milieu-investeringsaftrek kan vaak gecombineerd worden met de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Om in 2020 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.401 en € 323.544 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

 

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

 

Bron: Belastingdienst

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Wat is de EIA?

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2018 is de aftrek 54,5% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten). Voor 2019 en 2020 is de aftrek 45%.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst. U kunt de energielijst downloaden van de internetsite van RVO.nl.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

 • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
 • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Bron: Belastingdienst

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

MIA

De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL

Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/milieulijst-en-energielijst/2020?type=all

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 • Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Bron: Belastingdienst

 

Subsidie- en financieringswijzer RVO

in Nieuws

De subsidie- en financieringswijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een breed aanbod aan subsidie- en financieringsregelingen van diverse ministeries en de Europese Unie. De subsidie- en financieringswijzer is een handig hulpmiddel om de weg te vinden in het aanbod van subsidie- en financieringsmogelijkheden:  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer

Covid-19 Financiële regelingen

in Covid-19, Nieuws

Covid-19 Noodpakket 2 (per 1 juni tot 30 september)

Van 1 juni tot 30 september 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers van kracht. Het tweede pakket sluit beter aan bij wat ondernemers tot eind september nodig hebben. Zo is er een tegemoetkoming voor vaste lasten van maximaal 50.000 euro voor mkb-bedrijven die aanzienlijk omzetverlies leiden door de coronacrisis. De NOW en de Tozo zijn in aangepaste vorm verlengd.
Het kabinet heeft ongeveer 17,5 miljard euro uitgetrokken voor het noodpakket dat ondernemers moet helpen de periode tot 1 oktober door te komen. Nu we niet meer in de uitbraakfase, maar in de overgangsfase van de coronacrisis zitten, was aanpassing van het regelingenpakket nodig. Waar bij noodpakket 1 de focus lag op onder andere baanbehoud en tijdelijk overbruggingskrediet, wordt bij het tweede pakket extra aandacht besteed en geld uitgetrokken voor bij- en omscholing en tegemoetkomingen voor het betalen van vaste lasten.Nog altijd is het doel zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, maar niet alle ontslagen en faillissementen kunnen voorkomen worden. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie, aldus het kabinet.Dit zijn de aanpassingen uit het tweede steunpakket:

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), de opvolger van de TOGS

Deze regeling is de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking kwamen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is 1 miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf eind juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan hier.

Tozo 1.0 wordt Tozo 2.0 en geldt tot eind september

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot 1 oktober. De verlengde regeling heet Tozo 2.0. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2.0 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2.0 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1.0 en 2.0 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2.0 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1.0 gold deze partnertoets niet.
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro. Tozo 2.0 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september. Aanvragen kan sinds 1 juni via de woongemeente.

NOW wordt verlengd, regels ontslagboete aangepast

Ook de NOW wordt vervolgd, deze kun je over de periode juni, juli, augustus en september 2020 aanvragen. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

 • De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast in de NOW 2.0. De bestaande extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag in de NOW vervalt. Daartegenover staat dat bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord moeten hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
 • Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Loopbaanadviseurs helpen deelnemers met advies gericht op kansen in de arbeidsmarkt. Dit programma staat ook open voor flexwerkers en zzp’ers. De wervingscampagne zal via diverse partijen lopen.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom is maart 2020.
 • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Uitstel betaling belasting verlengd tot 1 oktober

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. De versoepeling geldt in elk geval tot 1 oktober. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 oktober 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers lopen door

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Daarover lees je meer op onze regelingenpagina.

Meer geld voor COL

Vanwege het groot aantal aanvragen is 200 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Onder meer startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers kunnen deze kredietregeling aanvragen via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS). Het gaat om bedrijven die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder voorwaarden open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ingehouden winsten. Om in aanmerking te komen mogen bedrijven geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte rekening-courantverhouding.

Flexwerkersregeling

De nieuwe TOFA-regeling voor flexwerkers staat open bij het UWV. Deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten biedt flexwerkers die in aanmerking komen een maandelijkse tegemoetkoming van 550 euro bruto over de maanden maart, april en mei 2020. Dat bedrag wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. Om aanspraak te maken moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees hier meer over de TOFA-regeling

Bron: KVK

Subsidies

in Nieuws

Subsidies

Voor diverse investeringen of projecten is het mogelijk een subsidie te verwerven. Hieronder vindt u een overzicht van enkele subsidiemogelijkheden in de categorie:

 


Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Categorie: Onderwijs en ontwikkeling

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM-subsidie)

Wilt u investeren in de kennis, groei en ontwikkeling van uw personeel? U kunt de subsidie Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen (SLIM-subsidie).
U kunt SLIM-subsidie aanvragen voor:
• Activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf).
• Een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool).
• Een praktijkleerplaats binnen uw bedrijf voor (delen van) een mbo-opleiding voor volwassenen.

Wanneer komt u in aanmerking?
U kunt SLIM-subsidie aanvragen als:
• mkb-onderneming
• samenwerkingsverband in het mkb
• grootbedrijf uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Bekijk vóór uw aanvraag de aanvraagcriteria voor de SLIM-subsidie.
Mkb-ondernemingen kunnen SLIM-subsidie aanvragen van 1 september 2020 tot 30 september 2020 om 17:00 uur.

WBSO: fiscale regeling voor research en development
Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor R&D (Research & Development) willen verlagen.

Subsidieregeling mkb-werkplaatsen (vanaf 1 november 2020)
Subsidie voor onderwijsinstellingen om mkb’ers te helpen met hun digitaliseringsvraagstukken.

Subsidieregeling Praktijkleren (vanaf 2 juni 2020)
Subsidie voor ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Hierdoor krijgen ondernemers beter opgeleid personeel en zijn studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.
Financiering:

Horizon 2020: Nanotechnologie (NMPB)
Financiering voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen in nanotechnologie, biotechnologie, geavanceerde materialen, productie en processen.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Garantstelling voor (middel)grote ondernemingen die krediet nodig hebben. De GO geeft banken een 50% staatsgarantie op middelgrote en grote leningen.
Internationaal:

Horizon 2020: ICT
Subsidie voor internationale R&D in ICT op topniveau, voor uitdagingen als 5G, digitale beveiliging, internet van de toekomst en Europese data-infrastructuur.

Brexit-vouchers
Subsidie voor Nederlandse mkb-ondernemers die, vanwege Brexit, advies willen over alternatieve markten. Niet voor BES-eilanden, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer. Aan de inhoud van alle webpagina’s van Smit accountantskantoor is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Radboud Universiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

 

Categorie: Energie

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner
Subsidie voor eigenaar én bewoner (SEEH) die minimaal 2 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE
Subsidie voor VvE’s, wooncoöperaties en woonverenigingen die energiebesparende isolatiemaatregelen nemen.

Horizon 2020: Energie
Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar veilige, schone en efficiënte energie vanuit het Europese Strategisch Energietechnologieplan.

Hernieuwbare Energie
Subsidie voor ondernemers met vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie tegen minder kosten.

Categorie: Agrarisch en natuurbeheer

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2020
Voorschot voor aanvragers van GLB-subsidies van de uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling om periode te overbruggen.

Vergroeningsbetaling 2020
Extra betaling per hectare voor landbouwers die bijdragen aan het behoud van milieu en natuur.

Overmacht GLB-subsidies
Agrariërs die door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de directe betalingen vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunnen een
beroep doen op overmacht.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)
Jaarlijkse subsidie voor agrarische collectieven, die landbouwgrond willen gebruiken voor agrarisch natuurbeheer.

Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer (SNL-a)
Heeft u een goedgekeurde aanvraag van voor 1 januari 2016 voor de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL-a)? Dan kunt u 6 jaar lang elk jaar een betaling krijgen.

Graasdierpremie 2020
Premie voor landbouwers voor het laten grazen van schapen en vrouwelijke vleesrunderen op niet-subsidiabele landbouwgrond.

POP3: Subsidie jonge landbouwers
Subsidie voor landbouwers onder 41 jaar die bij een bedrijfsovername duurzaam willen investeren.

Extra betaling jonge landbouwers 2020
Extra betaling als GLB-steun voor jonge landbouwers, bovenop de basis- en de vergroeningsbetaling.

Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL)
Borgstelling voor agrarische ondernemers om een lening bij een bank te verkrijgen. De omzet komt voor het grootste deel uit de primaire landbouw.

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers
Tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers in de periode van de maatregelen tegen het coronavirus. Met de financiële steun krijgen ze hulp bij het opvangen van de grootste klappen.

Categorie: Natuur en milieu

MIA en Vamil

Fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken, vermeld op de Milieulijst.

SDE: Subsidie duurzame energie voor zakelijke gebruikers
Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers, voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.

Regeling groenprojecten

Belastingvoordeel of een lager rentetarief voor organisaties en particulieren bij innovatie (bouw)projecten. Een belastingvoordeel geldt bij groen beleggen of sparen. Een lager rentetarief geldt als u investeert in een groenproject.

Horizon 2020: Bio-economie
Subsidie voor bedrijven en organisaties die internationaal onderzoek doen naar voedselzekerheid, duurzame landbouw en bosbouw, maritieme en bio-economie.

Categorie: Startende ondernemers

Extra fiscaal voordeel voor start-ups
Belastingvoordeel voor start-ups met een S&O-verklaring (WBSO) op basis van de gebruikelijkloonregeling en aandelenoptieregeling.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Borgstelling voor mkb inclusief starters, om een lening te verkrijgen voor investeringen. Ook voor investeerders die het mkb willen ondersteunen.

Categorie: Auto

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)
Bent u een particulier en koopt of leaset u op of na 4 juni 2020 een volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De subsidieregeling is voor zowel nieuwe als gebruikte elektrische personenauto’s.
Deze subsidie is alleen voor particulieren (natuurlijk persoon die privé een auto koopt of leaset). U komt eenmalig in aanmerking voor subsidie als wordt voldaan aan de voorwaarden. De subsidieregeling loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025, tenzij het budget eerder op is.

Bron: RVO