24. Pas de KOR toe

Home » 24. Pas de KOR toe

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) bent verschuldigd, komt u in aanmerking
voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval kan het zijn dat u een deel van de btw niet hoeft te voldoen. Er geldt
zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd. Ga na of u de
KOR kunt toepassen.

Terug