Eindejaarstips 2020

Home » Eindejaarstips 2020 » Nieuws » Eindejaarstips 2020

Eindejaarstips 2020 voor particulieren

 1. Contante giften nog één keer aftrekbaar

Om fraude te bestrijden zijn contante giften vanaf 1 januari 2021 niet langer fiscaal aftrekbaar. Steunt u jaarlijks goede doelen door middel van contante giften, houd hier dan rekening mee. Om de giften in aanmerking te laten komen voor aftrek kunt u ze beter overmaken via uw bankrekening.

 1. Overdrachtsbelasting eigen woning voor kopers tussen de 18 en 35

Het kan voordelig zijn om in bepaalde gevallen de aanschaf van een woning uit te stellen tot 2021. Vanaf 1 januari 2021 betalen kopers tussen de 18 en 35 jaar namelijk eenmalig geen overdrachtsbelasting bij het aankopen van een woning. Hierbij is het wel vereist dat ze zelf deze woning gaan betrekken. Verder is deze vrijstelling vanaf 1 april 2021 niet van toepassing voor woningen van meer dan € 400.000. Is het aangeschafte huis duurder dan € 400.000, dan betaalt de koper 2% overdrachtsbelasting over het hele bedrag.

Kopers van 35 jaar of ouder betalen in 2021 2% overdrachtsbelasting over de koopsom van de woning. Ook in dit geval is het een vereiste dat kopers de woning zelf betrekken. Doen ze dit niet, dan betalen ze 8% overdrachtsbelasting.

De vrijstelling van overdrachtsbelasting is persoonsgebonden. Als van een stel één persoon jonger is dan 35 jaar en één persoon ouder is dan 35 jaar, dan betaalt de persoon jonger dan 35 jaar geen overdrachtsbelasting over zijn of haar deel. De persoon ouder dan 35 jaar betaalt 2% overdrachtsbelasting over zijn of haar deel.

 1. Overdrachtsbelasting beleggings- of vakantiewoning

Overweegt u het aanschaffen van een woning die niet als eigen woning zal worden benut, dan dient u rekening te houden met een stijging van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021. Voor woningen die niet als hoofdverblijf dienen wordt met ingang van 1 januari 2021 het  overdrachtsbelastingtarief verhoogd van 2% naar 8%. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor beleggings- en vakantiewoningen.

 1. Vrijstelling groene beleggingen

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in milieubescherming. Voor groene beleggingen is in box 3 een vrijstelling van toepassing. Doet u aangifte zonder fiscale partner, dan is de vrijstelling € 59.477. Doet u aangifte met een fiscale partner, dan is de totale vrijstelling € 118.954.

Als de waarde van uw groene beleggingen lager is dan de vrijstelling, hoeft u over de groene beleggingen in box 3 geen belasting te betalen.

Daarnaast is er voor groene beleggingen een extra heffingskorting van toepassing ter grootte van 0,7%. Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Door deze korting betaalt u minder belasting en premies.

Hier vindt u een overzicht van fondsen die worden aangemerkt als een groene belegging:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overzicht_fonds_belegging_belastingvoordeel_ib2001z2pl.pdf

 1. Verminder uw box-3-vermogen

Beschikt u per 1 januari 2021 in box 3 over meer dan € 50.000, dan moet u hierover belasting betalen. Heeft u een fiscale partner, dan is een vermogen van € 100.000 de drempel voor de box-3-heffing. Er zijn mogelijkheden om deze heffing te beperken. Overweegt u bijvoorbeeld een grote uitgave te doen, dan is het aan te raden om dit voor 1 januari te doen. Een andere manier om het box-3-vermogen te beperken is het voldoen van openstaande belastingaanslagen of het aanvragen van een voorlopige aanslag over 2019 of 2020. Ook zou u een schenking kunnen doen. Meer informatie over het doen van schenkingen vindt u in het volgende tekstblok.

 1. Vrijgestelde schenkingen

U kunt door middel van een schenking uw belastbare vermogen in box 3 verminderen. Dit belastbare vermogen wordt jaarlijks vastgesteld op 1 januari. Wilt u voor 1 januari nog een schenking doen, dan kunt u mogelijk gebruik maken van een vrijstelling.

Als ouder kunt u jaarlijks een vrijgesteld bedrag schenken aan uw kinderen. In 2020 is dit een bedrag van € 5.515. Daarnaast kunt u eenmalig een grotere schenking doen aan uw kinderen. Dit is in 2020 een bedrag van € 26.457. Voor deze grotere schenking is het een vereiste dat uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Is de schenking aan uw kinderen bedoeld voor een studie, dan is eenmalig een bedrag van € 55.114 vrijgesteld. Is de schenking bedoeld voor het aankopen van een eigen woning, het aflossen van een eigenwoningschuld of het financieren van een verbouwing, dan is eenmalig een bedrag van € 103.643 vrijgesteld.

Een ieder ander dan uw eigen kind kunt u in 2020 onbelast een bedrag van € 2.208 schenken.

 1. Maak scholingskosten vóór 2022

Volgt u een opleiding voor uw werk, dan mag u daarvoor de studiekosten aftrekken. De voorwaarden hiervoor zijn wel dat u geen studiefinanciering ontvangt, dat de studie een leertraject is en dat deze gericht is op uw huidige dan wel uw toekomstige beroep. Alleen de noodzakelijke kosten zijn aftrekbaar. Hierbij kunt u denken aan les-, examengeld en leermiddelen. Het drempelbedrag is € 250. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 15.000.

Wanneer u een werk gerelateerde studie wilt volgen is het aan te raden om hiermee te beginnen in 2020 of in 2021. De aftrekpost voor studiekosten vervalt namelijk in 2022.

 1. Betaal hypotheekrente vooruit

Aangezien het aftrektarief van de hypotheekrente jaarlijks daalt, doet u er mogelijk verstandig aan om hypotheekrente vooruit te betalen. Zo profiteert u dit jaar nog van een hoger aftrektarief van 46%. In 2021 bedraagt de hypotheekrenteaftrek 43%. Dit percentage wordt in de komende jaren verder verlaagd. In 2022 bedraagt de hypotheekrenteaftrek 40% en vanaf 2023 bedraagt deze 37,05%. Let op: De aftrek van vooruitbetaalde hypotheekrente is gelimiteerd. U mag in 2020 voor maximaal zes maand aan vooruitbetaalde hypotheekrente in aftrek brengen.

 

Eindejaarstips 2020 voor ondernemers met een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een maatschap

 1. Overdrachtsbelasting bedrijfspand

Het overdrachtsbelastingtarief op bedrijfspanden wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%. Schaft u voor 1 januari 2021 een bedrijfspand aan, dan bespaart u hiermee dus 2% overdrachtsbelasting. Houd er rekening mee dat de overdrachtsbelasting niet aftrekbaar is als kosten van de onderneming. De overdrachtsbelasting dient u op te tellen bij de boekwaarde van het pand. Vervolgens kunt u hierover afschrijven. Let op: Is de aankoop van het bedrijfspand belast met btw, dan is er mogelijk een vrijstelling van de omzetbelasting van toepassing.

 1. Meewerkaftrek fiscale partner

Heeft uw fiscale partner in 2020 meegewerkt in uw bedrijf, zonder hiervoor een vergoeding van meer dan € 5.000 te ontvangen? Dan is mogelijk de meewerkaftrek van toepassing. Hiervoor is het wel vereist dat u voldoet aan het urencriterium.

Wanneer uw partner tussen de 525 en 875 uur heeft gewerkt voor uw bedrijf, dan bedraagt de meewerkaftrek 1,25% van de winst. Heeft uw partner tussen de 875 en de 1.225 uur meegewerkt, dan is de aftrek 2%. Ligt het aantal meegewerkte uren tussen de 1.225 en de 1.750, dan is de aftrek 3%. Bij meer dan 1.750 meegewerkte uren is de aftrek 4% van de winst. Op verzoek van de Belastingdienst moet u het aantal meegewerkte uren aannemelijk kunnen maken.

U dient de arbeidsbeloning ook daadwerkelijk aan uw partner over te maken. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar een bank- of girorekening die op naam van de partner staat.

 1. Benut de resterende ruimte in de vrije ruimte van de WKR

Door gebruik te maken van de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen verstrekken aan uw werknemers. Ook kunt u zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben, zoals bijvoorbeeld gereedschap, een kerstpakket of een sportabonnement.

Vanwege de coronacrisis is in 2020 de vrije ruimte over de eerste € 400.000 verhoogd van 1,7% naar 3%. Daarom kan het voordelig zijn om dit jaar meer vergoedingen te verstrekken binnen de vrije ruimte. Een voorwaarde is wel dat de vergoedingen voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Echter, dit geldt niet voor vergoedingen tot een maximum van € 2.400 per werknemer per jaar.

 1. Maak gebruik van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Om werkgevers te stimuleren om te investeren wordt per 1 januari 2021 een tijdelijk fiscale investeringssubsidie ingevoerd, de zogenaamde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze subsidie wordt toegekend in de vorm van een afdrachtsvermindering op de loonheffing.

De BIK vormt een aanvulling op de reeds bestaande investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen. Het is dus mogelijk om de BIK aan te vragen in combinatie met een of meerdere andere investeringsregelingen.

De BIK is van toepassing op investeringen waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020 en voor 31 december 2020. Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro kan 3,9% van de investering op de loonheffing in mindering worden gebracht. Voor investeringen van meer dan vijf miljoen euro bedraagt dit 1,8%.

 1. Maak gebruik van willekeurige afschrijving

Startende ondernemers mogen in 2020 tot een bedrag van maximaal € 323.544 willekeurig afschrijven op investeringen die in aanmerking komen voor investeringsaftrek. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de startersaftrek. Door deze willekeurige afschrijving kunt u de winst van uw onderneming verlagen.

 1. Verlaag uw voorlopige aanslag

Verwacht u door de coronacrisis in 2020 op een lagere winst uit te komen dan voorgaande jaren? Dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting naar beneden bij te stellen.

 1. Vraag uitstel van betaling aan in verband met de coronacrisis

In verband met de coronacrisis kunt u tot 1 april 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de belastingschulden van uw onderneming. Heeft u al uitstel gekregen, dan kunt u verzoeken om dit uitstel te verlengen tot 1 april 2021. Voor het terugbetalen van de openstaande belastingbedragen heeft het kabinet een speciale regeling opgezet. De aflossing van de belastingschuld heeft als aanvangsdatum 1 juli 2021. Deze aflossingen kunnen worden uitgespreid over een periode van 36 maanden. Heeft u langer de tijd nodig, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

 1. Verreken uw verliezen

Maakt uw onderneming in 2020 een verlies? Dan kunt u mogelijk dit verlies verrekenen met voorgaande of toekomstige boekjaren. Een verlies uit Box 1 kunt u verrekenen met positieve inkomsten in box 1 uit de drie voorafgaande jaren. Dit heet achterwaartse verliesverrekening. Deze verrekening vindt over het algemeen automatisch plaats. Het verlies in 2020 kunt u dus verrekenen met de winsten van 2017, 2018 en 2019. Het resterende verlies kunt u verrekenen met positieve inkomsten in box 1 uit de negen volgende jaren.

 1. Schaf dit jaar een elektrische auto aan

Wanneer u van plan bent om een elektrische auto aan te schaffen doet u er goed aan dit in 2020 te doen. In 2020 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik namelijk nog 8% voor auto’s met een waarde van € 45.000 of minder. In 2021 stijgt dit tarief naar 12%. Bovendien wordt het maximumbedrag van € 45.000 verlaagd naar € 40.000. Boven dit maximumbedrag is de standaardbijtelling van 22% van toepassing.

Schaft u de auto nog in 2020 aan, dan mag u gedurende zestig maanden de huidige bijtellingspercentages hanteren. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van eerste toelating.

 1. Bereid u voor op de Brexit

De precieze gevolgen van de Brexit zijn vooralsnog onduidelijk. Wanneer u veel zaken doet met het Verenigd Koninkrijk is het wel raadzaam om op verschillende vlakken voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo dient rekening te worden gehouden met het feit dat douaneaangiften onderdeel worden van de handel met het Verenigd Koninkrijk. Ook verandert er het nodige voor uw btw-administratie. Momenteel zijn inzake de handel met het Verenigd Koninkrijk de regels voor intracommunautaire regels van toepassing. Na de Brexit is hier geen sprake meer van. Bij het importeren van producten dient dan mogelijk aan de grens invoer-btw te worden betaald. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen zullen moeten worden afgewacht om duidelijkheid te krijgen inzake de precieze fiscale gevolgen.

 

Eindejaarstips 2020 voor ondernemers met een besloten of een naamloze vennootschap

 1. Overdrachtsbelasting bedrijfspand

Het overdrachtsbelastingtarief op bedrijfspanden wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%. Schaft u voor 1 januari 2021 een bedrijfspand aan, dan bespaart u hiermee dus 2% overdrachtsbelasting. Houd er rekening mee dat de overdrachtsbelasting niet aftrekbaar is als kosten van de onderneming. De overdrachtsbelasting dient u op te tellen bij de boekwaarde van de pand. Vervolgens kunt u hierover afschrijven. Let op: Is de aankoop van het bedrijfspand belast met btw, dan is er mogelijk een vrijstelling van de overdrachtsbelasting van toepassing.

 1. Let op met het lenen van uw besloten vennootschap

Schulden van een DGA en diens partner aan de eigen BV worden vanaf 2023 belast in box 2, voor zover deze hoger zijn dan € 500.000. Er bestaat een uitzondering voor bestaande en nieuwe eigenwoningschulden. Heeft u als DGA een schuld aan uw eigen BV van meer dan € 500.000, dan kan het verstandig zijn om nu al te beginnen met het afbouwen van deze lening. Beoordeel ook of het werkelijk noodzakelijk is om nieuwe leningen af te sluiten met uw BV.

 1. Tref een voorziening

In 2020 bedraagt de vennootschapsbelasting 16,5% over winsten tot € 200.000. Bij winsten van meer dan € 200.000 bedraagt de vennootschapsbelasting 25%. In 2021 bedraagt de vennootschapsbelasting 15% over winsten tot € 245.000. Bij hogere winsten bedraagt het belastingtarief 25%. Vanwege de lagere belasting in 2021 kan het voordelig zijn om in 2020 een voorziening te treffen, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoudskosten. Deze voorziening kunt u dan in 2021 laten vrijvallen.

 1. Benut de resterende ruimte in de vrije ruimte van de WKR

Door gebruik te maken van de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen verstrekken aan uw werknemers. Ook kunt u zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben, zoals bijvoorbeeld gereedschap, een kerstpakket of een sportabonnement.

Vanwege de coronacrisis is in 2020 de vrije ruimte over de eerste € 400.000 verhoogd van 1,7% naar 3%. Daarom kan het voordelig zijn om dit jaar meer vergoedingen te verstrekken binnen de vrije ruimte. Een voorwaarde is wel dat de vergoedingen voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. Echter, dit geldt niet voor vergoedingen tot een maximum van € 2.400 per werknemer per jaar.

 1. Maak gebruik van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Om werkgevers te stimuleren om te investeren wordt per 1 januari 2021 een tijdelijk fiscale investeringssubsidie ingevoerd, de zogenaamde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze subsidie wordt toegekend in de vorm van een afdrachtsvermindering op de loonheffing.

De BIK vormt een aanvulling op de reeds bestaande investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen. Het is dus mogelijk om de BIK aan te vragen in combinatie met een of meerdere andere investeringsregelingen.

De BIK is van toepassing op investeringen waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020 en voor 31 december 2022. Voor investeringen tot en met vijf miljoen euro kan 3,9% van de investering op de loonheffing in mindering worden gebracht. Voor investeringen van meer dan vijf miljoen euro bedraagt dit 1,8%.

 1. Vraag uitstel van betaling aan in verband met de coronacrisis

In verband met de coronacrisis kunt u tot 1 april 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de belastingschulden van uw BV. Heeft u al uitstel gekregen, dan kunt u verzoeken om dit uitstel te verlengen tot 1 april 2021. Voor het terugbetalen van de openstaande belastingbedragen heeft het kabinet een speciale regeling opgezet. De aflossing van de belastingschuld heeft als aanvangsdatum 1 juli 2021. Deze aflossingen kunnen worden uitgespreid over een periode van 36 maanden. Heeft u langer de tijd nodig, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

 1. Verlaging gebruikelijk loon

Heeft u als gevolg van de coronacrisis te kampen met een omzetdaling? Dan kunt u het gebruikelijk loon in 2020 lager vaststellen. Hiervoor hoeft u niet de Belastingdienst om toestemming te vragen. Wel moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
 • Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
 • Als uw omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, past u onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

 

Het toe te passen gebruikelijk loon kunt u als volgt vaststellen:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020

C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019

 1. Verlaag uw voorlopige aanslag

Maakt u door de coronacrisis in 2020 een lagere winst? Dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting naar beneden bij te stellen.

 1. Maak gebruik van de innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. De winsten die voortvloeien uit uw innovatieve activiteiten vallen onder een lager vennootschaps-belastingtarief. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 7% in 2020. Dit tarief wordt in 2020 verhoogd naar 9%. Let op: Verliezen uit uw innovatieve activiteiten zijn aftrekbaar en te verrekenen tegen het gangbare tarief van de vennootschapsbelasting. Deze verliezen vallen dus niet onder het lagere tarief van de innovatiebox.

 1. Keer dividend uit in 2020

Wanneer uw BV dividend uitkeert aan u als aanmerkelijkbelanghouder, dan is het aan raden om dit nog in 2020 te doen. In 2020 wordt dividend belast tegen een tarief van 26,25%. In 2021 bedraagt dit tarief 26,9%. Bij een dividenduitkering van € 50.000 komt dit neer op een voordeel van € 325. Wees wel verdacht op het feit dat een dividenduitkering mogelijk gevolgen kan hebben voor uw NOW-subsidie. Voor de NOW geldt de voorwaarde dat er geen dividend of bonus mag worden uitgekeerd aan de aanmerkelijkbelanghouder.

 1. Verreken uw verliezen

Maakt uw onderneming over 2020 een verlies, dan kunt u dit verrekenen met de winst van 2019 of met de winsten van de jaren 2021 tot en met 2026. Let op: Tot en met 2018 was de periode voor voorwaartse verliesverrekening nog negen jaren. In het kader van een overgangsregeling blijven verliezen uit jaren vóór 2013 maximaal negen jaar verrekenbaar.

 1. Schaf dit jaar een elektrische auto aan

Wanneer u van plan bent om een elektrische auto aan te schaffen doet u er goed aan dit in 2020 te doen. In 2020 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik namelijk nog 8% voor auto’s met een waarde van € 45.000 of minder. In 2021 stijgt dit tarief naar 12%. Bovendien wordt het maximumbedrag van € 45.000 verlaagd naar € 40.000. Boven dit maximumbedrag is de standaardbijtelling van 22% van kracht.

Schaft u de auto nog in 2020 aan, dan mag u gedurende zestig maanden de huidige bijtellingspercentages hanteren. Deze termijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de datum van eerste toelating.

 1. Bereid u voor op de Brexit

De precieze gevolgen van de Brexit zijn vooralsnog onduidelijk. Wanneer u veel zaken doet met het Verenigd Koninkrijk is het wel raadzaam om op verschillende vlakken voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo dient rekening te worden gehouden met het feit dat douaneaangiften onderdeel worden van de handel met het Verenigd Koninkrijk. Ook verandert er het nodige voor uw btw-administratie. Momenteel zijn inzake de handel met het Verenigd Koninkrijk de regels voor intracommunautaire regels van toepassing. Na de Brexit is hier geen sprake meer van. Bij het importeren van producten dient dan mogelijk aan de grens invoer-btw te worden betaald. De uitkomst van de Brexit-onderhandelingen zullen moeten worden afgewacht om duidelijkheid te krijgen inzake de precieze fiscale gevolgen.

 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid.

Geraadpleegde bronnen:

RB Eindejaarstips 2020

https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/fiscale-eindejaarstips-2020

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/afschrijving/willekeurige_afschrijving/startende_ondernemer

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/werkkostenregeling-wkr

https://www.rendement.nl/werkkostenregeling/nieuws/wanneer-is–2400-in-de-vrije-ruimte-niet-redelijk.html

https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2020/september/prinsjesdagspecial-2020/

https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-mkb/overige-publicaties/nba-eindejaarstips-2020_web2.pdf

https://www.nn.nl/Financien/eindejaarstips/Alleeindejaarstips/

 

 

in Nieuws